РУС   УКР   ENG

 

Річні загальні збори акціонерів Товариства

21 березня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКЕЛ»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Факел», код ЄДРПОУ 04601469 (далі - Товариство), повідомляє що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань).

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1.     Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.     Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.     Звіт Генерального директора за 2015 рік.

4.     Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2015 рік.

5.     Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6.     Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7.     Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8.     Про попереднє схвалення значних правочинів.

9.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.  Обрання членів наглядової ради Товариства.

11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, – 20 квітня 2016 року станом на 24 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься за місцем їх проведення 26 квітня 2016 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів здійснюється за місцем проведення загальних зборів за письмовою заявою на ім’я Генерального директора кожного понеділка з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а також в день проведення загальних зборів з 09 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ковба Аліна Олексіївна. Телефон для довідок: (04565) 6-67-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний 2015 рік

попередній 2014 рік

Усього активів

102107

84876

Основні засоби

22395

25210

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

23226

30200

Сумарна дебіторська заборгованість

53990

23739

Грошові кошти та їх еквіваленти

178

57

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(449)

12173

Власний капітал

21931

34553

Статутний капітал

22380

22380

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

80176

50323

Чистий прибуток (збиток)

(12622)

(9032)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4823175

4823175

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

256

285

Наглядова рада ПАТ «Факел» 
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза
 
Rambler's Top100