РУС   УКР   ENG

 

Годовое общее собрание акционеров

22 марта 2017 год

Публічне акціонерне товариство «Факел», код ЄДРПОУ 04601469, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, Промвузол (далі - Товариство), повідомляє акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за Київським часом, за адресою: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація осіб, що прибули для участі у Загальних зборах відбудеться за місцем проведення Загальних зборів: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань), 26 квітня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 09 годин 00 хвилин – 10 годин 50 хвилин за Київським часом. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ що посвідчує особу – паспорт, представникам акціонерів – документ що посвідчує особу – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2016 року станом на 24 год. 00 хв.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним), а також проект рішень з переліку питань (крім питань, які вирішуються кумулятивним голосуванням) включених до проекту порядку денного Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Факел», що відбудуться 26 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. / Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Факел» у складі трьох осіб: Олійник Нінель Григорівна; Зайченко Ніна Іванівна, Ханас Марина Леонідівна.

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства. / Проект рішення: Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Факел» (надалі – Загальних зборів): 1) доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин., виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин; 2) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями, які були видані зареєстрованим на Загальних зборах акціонерам або їх представникам, за принципом одна акція – один голос; 3) Установити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування перед видючою їх зареєстрованим для участі у Загальних зборах акціонерам та представникам акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі встановлення під час обробки бюлетенів після голосування недійсності бюлетеня, на ньому робиться позначка «недійсний» із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня з питання порядку денного про обрання Лічильної комісії засвідчується всіма членами Тимчасової лічильної комісії, бюлетенів з інших питань – всіма членами Лічильної комісії. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, яким був установлений цей порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 4) Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів з питання першого порядку денного – тимчасовою лічильною комісією, сформованою рішенням Наглядової ради, з інших питань порядку денного – лічильною комісією Загальних зборів. 5) Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою Загальних зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства. 6) Обрати Головою Загальних зборів – Міщенко Олександра Вікторовича, секретарем Загальних зборів – Ковбу Аліну Олексіївну.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора./ Проект рішення: Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності та положенням Статуту Товариства. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» у 2016 році.

4.     Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. / Проект рішення: Роботу Наглядової ради ПАТ «Факел» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «Факел» і положенням Статуту ПАТ «Факел». Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Факел» за 2016 рік.

5.     Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. / Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Факел» з урахуванням його невід’ємної частини - балансу, за 2016 рік. Затвердити Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» за результатами 2016 року.

6.     Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. / Проект рішення: Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності ПАТ «Факел» у майбутніх періодах. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» протягом 2016 року не нараховувати та не виплачувати.

7.     Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. / Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Факел»: Машляківського Леоніда Павловича; Плаунова Дмитра Євгеновича.

8.     Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну найменування Товариства. / Проект рішення: 1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. З моменту прийняття цього рішення продовжувати діяльність Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств. 2. Змінити найменування Товариства: 2.1.            повне найменування: - українською мовою: з Публічне акціонерне товариство «Факел» на Приватне акціонерне товариство «Факел»; російською мовою: з Публичное акционерное общество «Факел» на Частное акционерное общество «Факел»; англійською мовою: з Public Joint-Stock Company «Fakel» на Private Joint-Stock Company «Fakel» ; 2.2. скорочене найменування: - українською мовою: з ПАТ «Факел» на ПрАТ «Факел»;  російською мовою: з ПАО «Факел» на ЧАО «Факел»; англійською мовою: з PJSC Fakel на PJSC Fakel.

9.     Затвердження змін до Статуту Товариства. / Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Брижатого Вячеслава Володимировича  підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел». 3. Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел» відповідно до чинного законодавства України.

10.  Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства. / Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Факел».

11.  Обрання членів наглядової ради Товариства. / (кумулятивне голосування).

12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. / Проект рішення: 1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 2. Винагорода члену наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків встановлюється в розмірі двох мінімальних заробітних плат без урахування податків та зборів і визначається виходячи з встановленої законодавством і діючої на 1 число місяця, за який виплачується винагорода, мінімальної заробітної плати у місячному розмірі. Після утримання із місячної винагороди сум податків і зборів, виплата члену наглядової ради має становити дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

13.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. / Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

14.  Про попереднє схвалення значних правочинів. / Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством без додаткового скликання загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення, а саме:

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством продукції, надання послуг підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в т.ч. ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «НАК «Нафтогаз України») граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину; 

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на отримання кредитів, гарантій, лізингу, що укладаються з фінансовими, кредитними установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об’єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, гарантій, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) рухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) майнових прав, а саме: права отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) надання/отримання фінансової допомоги (в т.ч. безпроцентної) на зворотній основі, що укладаються з фінансовими установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок). 2. Встановити, що укладення Генеральним директором кожного з зазначених правочинів здійснюється виключно за умови попереднього погодження відповідного правочину Наглядовою радою Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Генерального директора Товариства Брижатого Вячеслава Володимировича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань) у робочі дні, робочий час з 09:00 до 16:00 за Київським часом, а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «Факел» Брижатий Вячеслав Володимирович. Телефон для довідок: (04565) 6-67-62. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного: www.fakel.ua .           Наглядова рада ПАТ «Факел»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» (ЄДРПОУ 04601469) за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний 2016 рік

попередній 2015 рік

Усього активів

90842

102107

Основні засоби

20345

22395

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

38886

23226

Сумарна дебіторська заборгованість

28560

53990

Грошові кошти та їх еквіваленти

571

178

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5981)

(449)

Власний капітал

16768

21931

Статутний капітал

22380

22380

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

74074

80176

Чистий прибуток (збиток)

(5532)

(12622)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4823175

4823175

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

241

256

  
 
 
 
Создание сайта —
Студия Михаила Муковоза
 
Rambler's Top100