РУС   УКР   ENG
Головна \ Звітність ПрАТ "Факел" \ 18 березня 2015 рік

 

18 березня 2015 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКЕЛ»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Факел», код ЄДРПОУ 04601469 (далі - Товариство), повідомляє що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2015 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань).

Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.     Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.     Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.     Звіт Генерального директора за 2014 рік.

4.     Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2014 рік.

5.     Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6.     Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7.     Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

8.     Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, – 20 квітня 2015 року станом на 24 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься за місцем їх проведення 24 квітня 2015 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів здійснюється за місцем проведення загальних зборів за письмовою заявою на ім’я Генерального директора кожного понеділка з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а також в день проведення загальних зборів з 09 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Шатрова Ірина Олегівна. Телефони для довідок: (04565) 6-67-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

(2014 рік)

попередній (2013 рік)

Усього активів

84876

91708

Основні засоби

25210

28148

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

30200

31446

Сумарна дебіторська заборгованість

23739

29072

Грошові кошти та їх еквіваленти

57

192

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12173

21205

Власний капітал

34553

43585

Статутний капітал

22380

22380

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

50323

48123

Чистий прибуток (збиток)

(9032)

5085

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4823175

4823175

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

285

346

Наглядова рада ПАТ «Факел» 
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза