РУС   УКР   ENG

 

1 жовтня 2012 рік

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство "Факел" (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 04601469, повідомляє що загальні збори акціонерів відбудуться 02 листопада 2012 р. о 11.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 08500, Київська обл., м. Фастів, Промвузол, буд. б/н, ПАТ "Факел", зал засідань будівлі побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів (адміністративна будівля ПАТ «Факел», третій поверх, к.301).

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1)       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2)       Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3)       Обрання затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

4)       Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2011 рік.

5)       Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2011 рік.

6)       Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

7)       Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

8)       Затвердження звіту Генерального директора про виконання плану діяльності Товариства за 2011 рік.

9)       Затвердження фінансового плану діяльності на 2012 рік.

10)  Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11)  Приведення внутрішніх документів та положень Товариства у відповідність до нової редакції статуту Товариства.

12)  Обрання уповноваженої особи на проведення всіх змін.

13)  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством без додаткового скликання Загальних зборів протягом одного року з дня прийняття рішення з цього питання.

 

Реєстрація акціонерів здійснюється 02 листопада 2012 р. з 9-00 до 10-50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на  29 жовтня 2012 р. Для участі необхідно мати: паспорт, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у загальних зборах – для представників акціонерів - фізичних та юридичних осіб. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись за місцем проведення загальних зборів. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Брижатого В.В. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 9-00 до 10-55 год. Телефони для довідок Емітента: (04565) 6-67-62.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  товариства (тис. грн.):

Найменування показника

П Е Р І О Д

Звітний /2011 рік/

Попередній /2010 рік/

Усього активів

152411

80855

Основні засоби

27950

22095

Сумарна дебіторська заборгованість

24126

33395

Грошові кошти та їх еквіваленти

2346

8887

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(24205)

(23375)

Власний капітал

7661

8492

Статутний капітал

22380

22380

Поточні зобов’язання

144750

15654

Чистий прибуток /збиток/

(843)

(7521)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

306

240

 

Наглядова рада ПАТ "Факел"

  
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза