РУС   УКР   ENG

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел»

22 квітня 2019 рік

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел»

 

Приватне акціонерне товариство «Факел», код ЄДРПОУ 04601469, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, Промвузол (далі - Товариство), повідомляє акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори). Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 26 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин за Київським часом, за адресою: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань). Реєстрація осіб, що прибули для участі у Загальних зборах відбудеться за місцем проведення Загальних зборів: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань), 26 квітня 2019 року. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 09 годин 00 хвилин – 10 годин 50 хвилин за Київським часом. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ що посвідчує особу – паспорт, представникам акціонерів – документ що посвідчує особу – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2019 року станом на 24 год. 00 хв.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним), а також проект рішень з переліку питань, включених до проекту порядку денного  річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Факел», що відбудуться 26 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

1.   Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

/ Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел» у складі трьох осіб: Олійник Нінель Григорівна, Заічко Олена Вікторівна, Ханас Марина Леонідівна.

2.   Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

/ Проект рішення: Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел» (надалі – Загальні збори): 1) Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин., виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин; 2) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями, які були видані зареєстрованим на Загальних зборах акціонерам або їх представникам, за принципом одна акція – один голос; 3) Установити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: Бюлетені для голосування перед видючою їх зареєстрованим для участі у Загальних зборах акціонерам та представникам акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою ПрАТ «Факел». У разі встановлення під час обробки бюлетенів після голосування недійсності бюлетеня, на ньому робиться позначка «недійсний» із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня з питання порядку денного про обрання Лічильної комісії засвідчується всіма членами Тимчасової лічильної комісії, бюлетенів з інших питань – всіма членами Лічильної комісії. Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ «Факел», яким був установлений цей порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 4) Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів з питання першого порядку денного – тимчасовою лічильною комісією, сформованою рішенням Наглядової ради ПрАТ «Факел», з інших питань порядку денного – лічильною комісією Загальних зборів. 5) Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою Загальних зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом ПрАТ «Факел». 6) Обрати Головою Загальних зборів – Міщенко Олександра Вікторовича, обрати секретарем Загальних зборів – Мороз Інну Миколаївну.

3.   Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

/ Проект рішення: Роботу Генерального директора ПрАТ «Факел» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності та положенням Статуту ПрАТ «Факел». Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Факел» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» у 2018 році.

4.   Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

/ Проект рішення: Роботу Наглядової ради ПрАТ «Факел» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Факел» і положенням Статуту ПрАТ «Факел». Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Факел» за 2018 рік.

5.   Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

/ Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Факел» з урахуванням його невід’ємної частини - балансу, за 2018 рік. Затвердити Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» за результатами 2018 року.

6.   Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

/ Проект рішення: Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності ПрАТ «Факел» у майбутніх періодах. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» протягом 2018 року не нараховувати та не виплачувати.

7.   Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

/ Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Факел» на 2019 рік.

8.   Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

/ Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Факел» (надалі – Товариство) без додаткового скликання загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення, а саме:

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством продукції, надання послуг підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в т.ч. АТ «Укртрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України») граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину; 

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на отримання кредитів, гарантій, лізингу, що укладаються з фінансовими, кредитними установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об’єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, гарантій, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) рухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) майнових прав, а саме: права отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов’язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) надання/отримання фінансової допомоги (в т.ч. безпроцентної) на зворотній основі, що укладаються з фінансовими установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок). 2. Встановити, що укладення Генеральним директором кожного з зазначених правочинів здійснюється виключно за умови попереднього погодження відповідного правочину Наглядовою радою Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» (ЄДРПОУ 04601469) (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний 2018

попередній 2017

Усього активів

117 546

89 966

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13 348

17 605

Запаси

70 592

32 786

Сумарна дебіторська заборгованість

31 493

36 741

Гроші та їх еквіваленти

36

676

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(38 852)

(31 288)

Власний капітал

22 611

-8 459

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

22 380

22 380

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

94 935

98 425

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(7 564)

(25 307)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 823 175

4 823 175

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(1,56826)

(5,24696)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Генерального директора Товариства Брижатого Вячеслава Володимировича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань) у робочі дні, робочий час з 09:00 до 16:00 за Київським часом, а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «Факел» Брижатий Вячеслав Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (04565) 6-67-62.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного: www.fakel.ua .          

Наглядова рада ПрАТ «Факел»

  
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза