РУС   УКР   ENG

 

Збори акціонерів ПАТ «Факел»

12 березня 2014 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКЕЛ»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Факел» (далі – ПАТ «Факел» або «Товариство»), код ЄДРПОУ 04601469, повідомляє що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Факел» відбудуться 18 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 08500, Київська обл., м. Фастів, Промвузол, буд. б/н, ПАТ «Факел», зал засідань будівлі побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів (адміністративна будівля ПАТ «Факел», третій поверх, кабінет № 301).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.  Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.  Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.  Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2012 рік.

4.  Звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2013 рік.

5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2012 рік.

6.  Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 рік.

7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

8.  Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

9.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

10.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

11.           Звіт Генерального директора за 2012 рік.

12.           Звіт Генерального директора за 2013 рік.

13.           Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

14.           Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15.           Внесення змін, затвердження, скасування внутрішніх документів та кодексу корпоративного управління Товариства.

16.           Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

17.           Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18.           Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

19.           Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

20.           Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, – 14 квітня 2014 року станом на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься 18 квітня 2014 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Брижатого В.В. кожного вівторка з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09 год. 00 хв. до 10 год. 55хв.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Шатрова Ірина Олегівна. Телефони для довідок: (04565) 6-67-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника

період

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Усього активів

91708

132109

152411

Основні засоби

28148

29136

27950

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

-

Запаси 

31446

47794

83327

Сумарна дебіторська заборгованість

29072

48204

24126

Грошові кошти та їх еквіваленти

192

19

2346

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21205

16120

(24205)

Власний капітал

47750

38500

7661

Статутний капітал

22380

22380

22380

Довгострокові зобов’язання

-

-

-

Поточні зобов’язання

48123

93609

144750

Чистий прибуток (збиток)

5085

40325

(843)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

4823175

4823175

4823175

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

346

383

306

Наглядова рада ПАТ «Факел» 
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза